top of page

2022 OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI

Ankara, 2.02.2022

Besteciler - Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği’nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 18 Şubat 2022 Cuma günü saati 16.00'da, Tunali Hilmi Caddesi 114/ 42 Kavaklıdere-Ankara  adresinde aşağıdaki gündemle düzenlenecektir.

İlk toplantı için aranan çoğunluğuk sağlanamadığında, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 5 MART 2022 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'de  aynı adreste aynı gündemle yapılacaktır.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmamakla birlikte, tüzüğün 13. maddesi uyarınca toplantıya katılan üye sayısının dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının (8) iki katından az olamayacağını, bu nedenle toplantıya katılımınızın önem arz ettiğini ve bu konuda gereken duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini belirtir, saygılarımızı sunarız.

Rengim Gökmen

BESOM Y.K. Başkanı

Toplantı Yeri ve Tarihi:

5 MART 2022 CUMARTESİ

SAAT 14.00

Tunali Hilmi Caddesi 114/ 42 Kavaklıdere-Ankara 

(SCAMV Binası)

 
Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış, Atatürk, şehitler, yitik sanatçılar ile dernek kurucumuz Muammer Sun

    anısına saygı duruşu

2. Divan başkanı, başkanvekili ve yazmanın seçimi

3. 2021 yılı Çalışma Raporu'nun Genel Kurula sunumu ve müzakeresi

4. 2021 yılı Denetim Raporunun Genel Kurula sunumu ve müzakeresi

5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun oylanması ve kurulun aklanması

6. Denetim Kurulu Raporu'nun oylanması ve kurulun aklanması

7. Yıllık ödenti tutarının belirlenmesi konusunda seçilecek yeni yönetime yetki verilmesi

8. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi

9. Üyelerin dilek ve önerilerinin alınması

10. Kapanış

bottom of page