top of page

    Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Derneği'nin amacı ulusal, evrensel ve sanatsal nitelikleriyle Cumhuriyet Türkiye’sinin temsilcisi olan Çağdaş Türk Sanat Müziği’nin yeni yapıtlarla zenginleştirilmesi, kendi çeşitliliği içinde geliştirilmesini, ülkemizde ve başka ülkelerde daha çok seslendirilmesi, yaygınlaştırılması, daha etkin tanıtılmasını; yaratma-seslendirme-yönetme-araştırma-eğitim ve yayın alanlarında daha çok ve nitelikli sanatçı yetiştirilmesine elverişli ortam yaratılmasını; Bestecilerin, Orkestra Şeflerinin ve Müzik araştırmacılarının daha verimli kılınması için gereken ortamın yaratılması, maddi manevi ve mesleki haklarının savunulması, sağlanması, bunun için gerekli kurumlaşmanın gerçekleştirilmesini; bütünüyle, Çağdaş Türk Sanat Müziği’nin nicelik ve nitelik açısından sürekli gelişimine, toplum yaşamına kazandırılmasına, evrensel müzik dağarcığına katılmasına katkıda bulunulmasına olanak yaratılmasını sağlamaya çalışmaktır.

bottom of page