BESOM

Çağdaş Türk Müziği Ödülleri

Ödülün Amacı ve Niteliği:

Madde 1-
BESOM’un tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda; Çağdaş Türk Müziği alanında etkinlik gösteren orkestralara, korolara, yaşayan bestecilere, şeflere, solistlere veya araştırmacılara verilmek üzere “BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri” oluşturulmuştur. Bu ödüller; gerçek veya tüzel kişilere verilir.

Madde 2-
BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri 1. Maddede belirtilenlerden her yıl iki alanda verilir. Ödüller özel beratıyla birlikte, müziği simgeleyen birer heykelcikten oluşur. Heykelciğin kaidesine ödüllendirilen kişinin adı ve ödül yılı yazılır.

 

Ödüller:

 

Madde 3-

a) BESOM Seslendirme Ödülü; Çağdaş Türk Müziği eserlerini en çok seslendiren orkestra, koro, orkestra-koro şefi veya soliste,

 

b) BESOM Beste Ödülü; Çağdaş Türk Müziği dağarına yeni eserler kazandıran, ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden, eserleri yurt dışındaki yarışma ve festivallere kabul edilen, derece alan bir besteciye,

 

c) BESOM Araştırma Ödülü, Çağdaş Türk Müziği alanında yaptığı özgün araştırmaları yayımlanan bir araştırmacıya,

bu yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde verilir.

 

Madde 4-

BESOM ödülleri, her takvim yılında sadece, 1. Maddede belirtilen alanlardan yönetim kurulunca belirlenecek iki tanesinde, birer gerçek veya tüzel kişiye verilir. Ödüllendirilecek kişiler, 3. Maddenin (a), (b) ve (c) fıkrası kapsamına girenler arasından BESOM Yönetim Kurulu’nca seçilir.

 

Seçim Yöntemi:

Madde 5-

Adaylar BESOM Yönetim Kurulu üyelerinin önereceği ikişer kişi arasından eleme yöntemiyle belirlenir. Oylamalar kapalı yapılır. İlk eleme sonucunda her alanda belirlenen iki aday arasında son oylamayla ödül sahipleri seçilir.

Genel Hükümler:

Madde 6-

BESOM Ödülü sahipleri, her yılın Aralık ayında Dernek Yönetim Kurulu’nun yapacağı toplantıda 5. Maddede belirtilen usul çerçevesinde seçilir ve ilan edilir. Ödüller, açıklamayı izleyen iki ay içinde düzenlenecek bir törenle sahiplerine sunulur.

 

Madde 7-

BESOM Ödülü'nün veriliş nedeni, ayrıntılı bir biçimde gerekçelendirilir ve bu gerekçe kamuoyuna açıklanır, ayrıca Derneğin web sitesinde yayınlanır.

Yürürlük ve Yürütme:

 

Madde 8-

Toplam 8 maddeden oluşan bu yönerge BESOM Yönetim Kurulu’nun 06.09.2020'de yaptığı toplantıda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.