top of page
besomLogoseffaf.png

Tüzük

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM)

Derneği Tüzüğü 

 

Derneğin Adı:

Madde: 1 Derneğin Adı: Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneğidir. Derneğin kısaltılmış adı BESOM’dur.

 

Derneğin merkezi:

Madde :2 Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi Yoktur.

 

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:

 

Derneğin amacı:

Madde:3 Derneğin amaçları şunlardır:

 

        a-Ulusal, evrensel ve sanatsal nitelikleriyle Cumhuriyet Türkiye’sinin temsilcisi olan Çağdaş Türk Sanat Müziği’nin yeni yapıtlarla zenginleştirilmesi; kendi çeşitliliği içinde geliştirilmesi; ülkemizde ve başka ülkelerde daha çok seslendirilmesi, yaygınlaştırılması, daha etkin tanıtılması,

    b-Yaratma-seslendirme-yönetme-araştırma-eğitim ve yayın alanlarında daha çok ve nitelikli sanatçı yetiştirilmesine elverişli ortam yaratılmasını sağlama;

        c-Bestecilerin, Orkestra Şeflerinin ve Müzik araştırmacılarının daha verimli kılınması için gereken ortamın yaratılması; maddi manevi ve mesleki haklarının savunulması, sağlanması, bunun için gerekli kurumlaşmanın gerçekleştirilmesi;

        d-Bütünüyle, Çağdaş Türk Sanat Müziği’nin nicelik ve nitelik açısından sürekli gelişimine, toplum yaşamına kazandırılmasına, evrensel müzik dağarcığına katılmasına katkıda bulunulmasına olanak yaratılması;

 

Dernek bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 

A) Yapıtların Değerlendirilmesiyle ilgili Görevler      

                

1) Çağdaş Türk Bestecileri'nin (Orkestra, Koro, Oda Müziği gibi türlere göre) yapıtlarını içeren, notalarının nereden ve nasıl sağlanabileceğini belirten kataloglar hazırlamak, ısmarlama yoluyla hazırlatmak; bu Katalogları ilgili kurumlara, özel ve tüzel kişilere göndermek; eski ve yeni yapıtları sürekli olarak duyurmak, tanıtmak;    

         

2) Çağdaş Türk Müziği dağarcığının, nicelik ve nitelik açısından önemli bir birikime sahip olduğu gerçeğinden hareketle, Türk bestecilerinin yapıtlarına konser programlarında daha çok yer verilmesini, Konservatuvarlarda ve Üniversitelerin müzik eğitimi bölümlerinde eğitim programlarına alınmasını, bu yoldan, Çağdaş Türk Müziği ürünlerinin daha çok seslendirilmesini ve geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamaya çalışmak; bu amaçla, Ülkemizdeki Senfoni Orkestralarına ve Oda Müziği Topluluklarına "Her Konserde Bir Türk Yapıtı" ilkesini"; Çoksesli korolarımıza "Her Programın Yarısının Türk Yapıtlarına Ayrılması" ilkesini, Müzik Eğitim Kurumlarına "Her Sınıfta Bir Türk Yapıtı" ilkesini benimsetmeye çalışmak; bunun için gerekli girişimlerde bulunmak, bilgi, katalog, nota sağlanması vb. konularda yardımcı olmak;    

           

3) Ülkemizdeki Radyo-Televizyon kurumlarınca Çağdaş Türk Sanat Müziği yapıtlarının kaydedilmesi, daha çok yayınlanması ve uluslararası ölçütlere uygun telif ücreti ödenmesi konusunda girişimlerde bulunmak; bu tür kurumlara yardımcı olmak;                          

 

4) Çağdaş Türk Sanat Müziği yapıtlarının, öncelikle Türk şeflerin yönetiminde Plak-CD-Kaset yapılması, dağıtımının ve tanıtımının sağlanması, bestecilerine telif ücreti  ve nota kirası ödenmesi ile her türlü haklarının korunması konularında  gerekli girişimlerde bulunmak; özel ve tüzel kişilerin bu konulardaki girişimlerini, çabalarını desteklemek;    

                                              

5) Derneğin amaçları doğrultusunda, Çağdaş Türk Sanat Müziği’nin geliştirilmesine yönelik, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak;

 

6) Çağdaş Türk Müziği yapıtlarının daha çok, daha nitelikli ve sürekli olarak seslendirilmesini, tanıtılmasını özendirmek amacıyla ilgili kuruluşları ve kişileri desteklemek; bunun için:

 

       a-Çağdaş Türk Müziği yapıtlarını en çok ve en iyi seslendiren yılın müzik topluluklarını, Yöneticisini, Yorumcusunu seçmek, ödüllendirmek;

            b-Bestecileri, yapıtları, Yönetmenleri, Müzik Bilimcilerini en iyi tanıtan, nesnel eleştiriler yazan, en iyi müzik kitabını yayınlayan, en yararlı kitapları çeviren yılın müzik yazarlarını (tanıtma-eleştiri-özgün kitap-çeviri dallarında) seçmek, ödüllendirmek;                   

      c-Çağdaş Türk Müziği ile ilgili en iyi Radyo-TV programı yapan programcıları seçmek, ödüllendirmek;

       ç-Yılın bestecisini, genç bestecisini, Orkestra şefini, genç orkestra şefini, koro şefini, müzik araştırmacısını, müzik yayımcısını seçmek ödüllendirmek;  

         d-Değerlendirme ve Seçmelere müzik kamuoyunun katılımını, ödüllendirmelere özel ve tüzel kişilerin parasal katkılarını sağlamak;       

                                                                                                                            

7) Türk bestecilerinin yapıtlarının en iyi biçimde seslendirilmesi ve olabildiğince çok insana duyurulması amacıyla:      

                                                                       

         a-Müzik toplulukları kurmak, kurulmasını desteklemek; konserlerini organize etmek;

 

         b-Radyo-TV yayınlarında özel programlar yapmak, yapılmasına yardımcı olmak; Üniversitelerde ve yüksek okullarda konferanslar, açıkoturumlar düzenlemek; düzenlenmesine yardımcı olmak;    

                       

     c-Yılda bir kez, Çağdaş Türk Bestecileri Şenliği düzenlemek; bu şenlik içinde, Çağdaş Türk bestecilerinin yapıtlarından oluşan programlarla, Orkestra, Koro, Opera, oda müziği konserleri ve konuyla ilgili konferanslar verilmesini sağlamak; Genç Besteciler Konserleri düzenlemek; Genç Orkestra Şefleri - Koro Şefleri ve Yorumcular konserleri düzenlemek;

 

8) Çağdaş Türk Müziği yapıtlarının (kolay ve ucuz basılabilir, çabuk satılabilir olanlarından başlayarak) nitelikli basımını-dağıtımını-satımını ve bu yolla da tanıtımını ve yaygınlaşmasını gerçekleştirmek; Orkestra yapıtlarının partilerinin yazımını ve seslendiren kuruma kiraya verilmesini, bestecisine bundan kira ücreti ve telif ücreti ödenmesini sağlamak; olanaklar yaratarak bir ÇTM Edisyonu kurmağa çalışmak; bunları, bir yandan Birliğin parasal gücünü artırarak, bir yandan da özel ve tüzel kişilerin parasal desteğini sağlayarak gerçekleştirmek;                           

                                                                                   

9) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun bestecilere ve yazarlara tanıdığı yasal haklar konusunda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, bu hakların elde edilmesini ve hak sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak;                                                                                                                                                                                                             

B) Yaratmayı Hızlandırmak ile İlgili Görevler

 

1) Türkiye'de yapılan Sinema Filmleri, TV Filmleri ve Belgesel Filmler ile çeşitli TV programları için müzik bestelenmesinde, Besom üyelerinin olanak ve birikimlerini ilgililere duyurmak, tanıtmak;  Bestecilerin ve şeflerin çalışma-yaratma olanaklarını genişletmek;   2) Orkestra, Opera, Bale vb. seslendirici sanat kurumlarının, Konservatuvarların ve Üniversitelerin müzik bölümlerinin bütçelerine Yaratma Akçesi konulmasına, bu yoldan, bestecilere bu kurumların işlevlerine uygun yapıtlar ısmarlanmasına, genç besteciler arasında ödüllü yarışmalar açılmasına, ödül, kira ve telif ücreti ödenmesine çalışmak;            

3) Genç besteciler arasında müziğin her türünde kompozisyon yarışmaları açmak, başarılı yapıtların ödüllendirilmesini, seslendirilmesini, tanıtılmasını sağlamak; üye bestecilere, özel ve tüzel kişilerin parasal desteğini sağlayarak müzik ısmarlamak: kazanılan müziklerin seslendirilmesini, tanıtılmasını sağlamak;                                                                                                                                    

4) Türkiye'deki müzik kaynaklarının güçlendirilmesi, Müzik araştırmacılığının-çevirmenliğinin geliştirilmesi, müzik yaşamının zenginleştirilmesi amacıyla:         

 

            a-Müzik araştırmacılarına ve yazarlarına, Çağdaş Türk Müziği bestecileriyle ve yapıtlarıyla ilgili konularda, bilimsel inceleme-biyografi ve tanıtım amaçlı broşür, araştırma, kitap ısmarlamak; bunların basımını-dağıtımını-yaygınlaşmasını sağlamak;  

 

            b-Geleneksel Türk Müziklerinin her dalında bilimsel araştırma-inceleme yarışmaları açmak, müzik araştırmacılarına yapıtlar ısmarlamak, Birliğin girişimi dışında yapılan ciddi çalışmaları-yayınları desteklemek, tavsiye etmek, ödüllendirmek;         

             

          c-Yabancı dillerde yazılmış önemli müzik kitaplarının ve yazılarının Türkçeye bir an önce kazandırılabilmesi için, çeviri yarışmaları açmak, saptanacak kitapların ve yazıların çevirisini ısmarlama yoluyla yaptırtmak; Birliğin girişimi dışında yapılan değerli çevirileri-yayınları desteklemek, tavsiye etmek, ödüllendirmek;    

                                  

              ç-Bütünüyle, bir yandan Geleneksel ve Çağdaş Türk müziği değerlerinin ülkemizde ve dünya müzik literatüründe yerini almasına, bir yandan da evrensel müzik değerlerinin Türkiye’de daha çok tanınmasına yardımcı olmak;                                                                                  

 

C) Yurt Çapında Kurumlaşmaya, Daha Çok Yaratıcı ve Araştırıcı Yetiştirilmesine İlişkin Görevler

                                                                                 

1) Yurt Çapında köklü bir müzik gelişmesi gerçekleştirmeye yönelik olarak:       

 

            a-Türk toplumunun müzik sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, araştırtmak; ortaya çıkan görüşleri-düşünceleri-çözüm önerilerini yaymak, yaygınlaştırmak, etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışmak;              

                

           b-Siyasal partilerin, hükümetlerin, Kültür Bakanlığı'nın, Planlama Teşkilatı'nın, belediyelerin, konuyla ilgili özel ve tüzel kişilerin, müzik yaşamının olumlu yönde geliştirilmesi konusunda bilgilendirilmesine çalışmak; uygulayıcılara, bu konularla ilgili plan, program, bütçe vb. gerekli ön çalışmaların yapılmasında yardımcı olmak;          

 

       c- Her ilde: Çocuk ve Gençlik Koroları kurulmasına, ilk ve orta dereceli müzik okulları açılmasına,  her ilde bir Müzik Öğretmenleri Korosu kurulmasına, Üniversite bulunan her büyük ilde bir Konservatuvar kurulmasına önayak olmak, ilgililere öneride bulunmak, yardımcı olmak;        

                                                                                                  

2) Nitelikli Müzik ürünlerinin daha çok sayıda yaratılmasına ortam hazırlamak, Çağdaş Türk Müziği dağarcığını yeni yapıtlarla zenginleştirmek, Türk toplumunun müzik dönüşümünü sağlıklı yolda hızlandırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, daha çok sayıda nitelikli besteci yetiştirilmesini özendirecek, gerçekleştirecek önlemlerin alınması konusunda girişimlerde bulunmak, ilgililere yardımcı olmak;          

                                                                                

3) Geleneksel Türk Müziği, Çağdaş Türk Sanat Müziği ve evrensel müzikle ilgili konularda daha çok sayıda ve nitelikli araştırmalar yapılmasına, kitaplar yazılmasına, çeviriler yapılmasına, basında müzik yazılarının ve nitelikli müzik eleştirilerinin daha sık yer almasına ortam yaratmak amacıyla,  daha çok sayıda nitelikli müzik bilimcisi yetiştirilmesini özendirecek, gerçekleştirecek önlemlerin alınması konusunda girişimlerde bulunmak, ilgililere yardımcı olmak;      

                                                 

4) Yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek, ortak organizasyonlar yapmak, ihtiyaç duyulursa yurtdışında temsilcilikler açmak, yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olmak;

 

5) Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlardan yardım almak ve derneğin amaçları doğrultusunda, bu amaçlara hizmet edeceği düşünülen kişi ve kuruluşlara yardımda bulunmak;

 

6) Profesyonel ve amatör ilgililer için eğitim vermek, kurs açmak, açıklamalı konserler ve konferanslar düzenlemek;

 

7) Yetişkin ve yetişmekte olan Türk bestecileri, orkestra ve koro şefleri ve müzik araştırmacıları için dış ülkelerde bilgi görgü artırıcı yetişme ve gelişme olanakları yaratmak; bu konularda maddi ve manevi destek sağlamak;      

                                                                                 

 

Ç) İletişim ve Örgütlenmeyle İlgili Görevler

 

1) Yeterli üye sayısı bulunan illerimizde şubeler açmak; Birliğin görevlerinin etkinlikle yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, uygulamak;

 

2) Bestecilerin, Orkestra ve Koro Şeflerinin ve Müzik  bilimciler ve müzik Yazarlarının, birbirlerinin çalışmalarından, verimlerinden ve kendileriyle ilgili olaylardan haberli kılınmalarına yardımcı olmak ve ilgili çevreleri bilgilendirmek amacıyla, Dergi, Broşür, Bülten yayınlamak; Açıklamalı ÇTSM Konserleri ve konferanslar düzenlemek;             

                       

3) Türk bestecileri, Orkestra ve Koro Şefleri, Müzik Yazarları ile ilgili bütün bilgileri, ürünleri ve etkinlikleri içeren bir Çağdaş Türk Müziği Belgeliği kurmak; Bu belgeliği, araştırmacıların-yazarların ve isteyenlerin hizmetine sunmak;   

                                          

4) Birliğin amaçlarının ve görevlerinin gerektirdiği konularda, yurt içinde ve yurt dışında özel ya da tüzel kişilerle Besom adına ilişkiler kurmak, mesleki temaslar yapmak;                  

                                                                 

5) Birliğin amaçlarının, görevlerinin daha etkinlikle gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin müzik sorunlarının çözümünde daha etkin olunabilmesi amacıyla bir VAKIF kurmak; Yardımlaşma Sandığı ile üyelerin yaşamsal ihtiyaçları için kısa vadeli kredi gereksinimlerini gidermek; 

 

6) Birliğin amaçlarının ve görevlerinin gerçekleştirilebilmesi için bütün üyelerin bilgi-beceri-deneyim vb. birikimlerinden en etkin biçimde yararlanmak ve Birliğin görevlerinin yerine getirilmesine her üyenin etkinlikle katılmasını, katkıda bulunmasını sağlamak için Özel Çalışma Gurupları kurmak; Her çalışma gurubunun görev - Yetki ve Sorumluluklarını belirten yönergeler hazırlamak;  grup çalışmalarının bu yönergelere göre ve başarıyla gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.                      

 

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:

 

Üye olma hakkı;

Madde:4-Fiili ehliyete sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

 

Üyelikten Çıkma:

Madde:5-Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

 

Üyelikten Çıkarılma:

Madde:6-Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel kurula itiraz hakları vardır.

 

 

Üyelerin Hakları:

Madde:7 Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

 

Derneğin Organları:

Madde:8 Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

a-Genel kurul

b-Yönetim Kurulu

c-Denetleme Kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı:

 

Kuruluş şekli:

Madde:9 Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.

 

Toplanma Zamanı:

Madde:10 Genel kurul yılda bir şubat ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

 

 

Çağrı Usulü:

Madde:11 Yönetim Kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.

        Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

         Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri:

Madde:12 Genel kurul toplantıları yönetim kurulunun tespit edeceği yerde yapılır.

 

Toplantı yeter sayısı:

Madde:13 Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantının Yapılış Usulü:

Madde:14 Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

 

Toplantıda görüşülecek konular:

Madde:15 Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.       

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri:

 

Genel kurulun görev ve yetkileri:

Madde:16 Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

1) Dernek organlarının seçilmesi,

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak.

7) Derneğin feshedilmesi.

8) Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak

 

 

Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri:

Madde:17 Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.  Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

 

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev Ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı:

 

Yönetim Kurulu:

Madde:18 Yönetim Kurulu 5 asıl, 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

 

2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

 

3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

 

4) Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek. devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.

 

5) Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.

 

6) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

 

7) Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak.

 

8) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:

Madde:19 Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Denetleme Kurulu:

Madde:20 Denetleme Kurulu 3 Asıl,  3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

 

Denetleme Kurulunun görevleri:

1) En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

2) Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.

3) Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde:21 Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Madde:22 Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları. doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli:

Madde:23 Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.

 

Derneğin Gelirleri:

Madde:24 Derneğin gelir kaynakları:

 

1) Üye aidatı ve giriş aidatı

2) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3) Dernek üyesi bestecilere ait eserlerin notalarının kiralanmasından elde edilecek gelirler

4) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

5) Bağışlar ve yardımlar

6) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

 

 

Defter ve Kayıtlar:

Madde:25 Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

 

Derneğin İç Denetim Şekilleri:

Madde:26 Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Madde:27 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

          Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

                       

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Madde:28 Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

 

Hüküm Eksikliği:

Madde:29-Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

bottom of page