top of page

BESTECİLER - ORKESTRA ŞEFLERİ ve MÜZİKOLOGLAR BİRLİĞİ Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Ulusal Beste Yarışması Şartnamesi 1. Amaç Besteciler – Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği ile Ceyhun Atuf Kansu ailesinin birlikte düzenledikleri bu yarışmanın amacı, modern Türk şiirinin önemli şairlerinden Ceyhun Atuf Kansu'nun doğumunun 100. yılında, Türk beste dağarına yeni ses-piyano yapıtları kazandırmaktır. 2. Yapıtlarda Aranacak Özellikler a. Yapıt ses ve piyano için yazılmış olmalıdır. Yapıtta en fazla bir şarkıcı ve bir piyanist kullanılabilir. b. Yapıtlarda, söz olarak Ceyhun Atuf Kansu'nun yayımlanmış şiir kitaplarındaki şiirlerden yararlanılacaktır. c. İnternette bulunan şiirler dikkate alınmayacak, kitapçılarda bulunan değişik basımlardaki şiirler geçerli olacaktır. Gönderilen bestede kullanılan şiirin hangi kitaptan alındığı belirtilecektir. (Ayrıntılı bilgi için şartnamenin sonundaki Ek: Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiir Kitapları İle İlgili Bilgiler kısmına bakınız.) d. Besteci, seçtiği şiiri istediği gibi kullanmakta özgürdür. e. Besteci istediği ses rengini kullanmakta özgürdür. f. Yapıtın süresi en fazla 6 dakika olmalıdır. g. Yapıtta elektronikler kullanılamaz. 3. Katılma Koşulları a. Yarışmaya her yaşta T.C. vatandaşı katılabilir. Ancak, seçici kurul üyeleri, Kansu ailesi bireyleri ve 2 BESOM yönetim-denetim kurulları üyeleri yarışmaya katılamazlar. b. Yarışmaya katılım ücreti her beste için ₺50’dir. Katılım ücreti BESOM’un Ziraat Bankası Beşevler Şubesi’nde bulunan TR61 0001 0007 9951 7093 3250 01 IBAN numaralı hesabına yatırılıp, ödemenin dekontu “BESOM Ulusal Beste Yarışması 2018 – Ad Soyad” açıklamasıyla besomdernegi@gmail.com adresine gönderilecektir. BESOM'a üye bestecilerden, 2018 yılı itibariyle ödenti borcu bulunmaması koşuluyla, yarışmaya katılım ücreti talep edilmez. c. Yarışmaya katılacak yapıt, daha önce seslendirilmemiş, başka bir yarışmaya sunulmamış, ödül kazanmamış, telif hakları satılmamış ve kimseye devredilmemiş olmalıdır. d. Besteci, yarışmaya birden çok yapıtla katılabilir. Ancak her bestecinin en fazla iki yapıtı ödüllendirilir. e. Dereceye giren ve özendirme ödülü kazanan yapıtların CD, kaset, video-CD ve DVD yapma hakları iki yıllığına BESOM'a ait olacaktır. Ödüllendirilen yapıtların notaları BESOM ya da Kansu ailesi tarafından çoğaltılarak ilgili kuruluşlara dağıtılacak, ayrıca satışa da sunulabilecektir. Böylesi bir durumda bestecilere ayrıca bir telif ödenmez. f. Besteciler, ödül kazanan yapıtların sonraki seslendirmelerinde, program kitapçığı ve notlarında yapıt adının yanı sıra, yapıtın bestelenme amacı ve kazandığı bu ödülün belirtilmesini sağlamayı kabul ederler. g. Yarışmacılar bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar. 4. Teslim Koşulları a. Yarışmaya gönderilen notalar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza ve benzeri işaretler bulunmayacak, her yapıta besteci tarafından rakam ve/veya harflerden oluşturulacak beş haneli bir “rumuz” verilecektir. b. Gönderilecek her yapıt için bir adet teslimat zarfı hazırlanacaktır. Teslimat zarfı üzerine, eserin birinci sayfasının sağ üst köşesine ve CD'nin üzerine sadece bu rumuz yazılacaktır. Yarışmaya birden çok yapıtla katılan besteciler her yapıt için farklı bir rumuz kullanacaklardır. c. Teslimat zarfının içinde, gönderilecek yapıtın 8 nüsha spiralli olarak bilgisayarda yazılmış notası, ayrıca bir CD içerisinde pdf ve midi biçimli dosyaları yer alacaktır. d. Teslimat zarfının içerisinde ayrıca bir de kimlik zarfı yer alacaktır. e. Zarfın içinde bestecinin nüfus cüzdanı fotokopisi; adresini, banka hesap numarasını (IBAN), telefon ve e-posta adreslerini ve yapıtının rumuzunu içeren bir belge ile yapıtın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun yapıt sahipliğini kabul eden ve işbu şartnameyi tüm 3 maddeleriyle kabul ettiğini belirten ıslak imzalı ve tarihli bir taahhütname bulunacaktır. f. Kimlik zarfı, kapağı yapıştırılmış olarak, teslimat zarfının içine yerleştirilecektir. g. Bu kimlik zarfının üzerinde, bestecinin belirlediği rumuzile III. BESOM ULUSAL BESTE YARIŞMASI ibaresi yazılı olacaktır. Standart mektup zarfı boyutundaki bu zarfın üzerinde, başkaca bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. h. Hazırlanan teslimat zarfı aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir: BESOM III. BESOM ULUSAL BESTE YARIŞMASI Tunalı Hilmi Caddesi No:114/43 06700-ANKARA i. Yapıtlarda aranacak özellikler ve teslimatla ilgili şartnamede belirtilen koşullara uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılırlar. j. Yarışmaya gönderilecek yapıtlar, 15 Aralık 2018 günü saat 17.00’ye kadar BESOM'a ulaştırılmış olmalıdır. Teslimattaki olası gecikme ve kayıplardan BESOM sorumlu tutulamaz. k. Dereceye giremeyen yapıtların kimlik zarfları açılmayacaktır. Sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde bu zarflar sahipleri veya temsilcileri tarafından, daha önce BESOM'dan gelen alındı belgesi ibraz edilerek ve seçilen rumuz belirtilerek geri alınabilir. İki aylık sürede geri alınmayan katılımcı zarflarından BESOM sorumlu değildir. 5. Seçici Kurul: Başkan ve üyeler: Muammer Sun (Kurul Başkanı-Besteci) Turgay Erdener (Besteci) Tuncer Tercan (Şarkıcı) Onur Türkmen (Besteci) Hasan Uçarsu (Besteci) Işık Kansu (Aile temsilcisi) 6) Seçici Kurul Çalışmaları a. Yarışmaya katılan yapıtlar önceden incelemeleri için jüri üyelerine ulaştırılacak, jürinin değerlendirme toplantısı 2019 yılı Ocak ayında BESOM tarafından belirlenecek günde Ankara'da yapılacaktır. b. İncelenmeye kabul edilen yapıtlar jüri tarafından amaca ve geçerli kompozisyon tekniklerine uygunluk, özgünlük, biçim, müzikal ve söylem tutarlılığı gibi ölçütler üzerinden ilk 4 değerlendirmeye tabi tutulur. c. Seçici Kurul üyelerinden mazeret bildirerek değerlendirme toplantısına katılamayacağını beyan eden olursa, en iyi bulduğu ilk beş yapıtın rumuzlarını yazılı olarak BESOM’a, jüri toplantısı günü elde olacak biçimde göndermesi beklenir. d. Her üye, final konserinde seslendirmeye değer bulduğu en fazla 10 yapıtı belirler. Finale kalan yapıtların rumuzları, www.besomder.org internet sitesinde III. BESOM ULUSAL BESTE YARIŞMASI başlığı altında duyurulacaktır. e. Finale kalan yapıtlar, tarihi ve yeri BESOM ile Kansu ailesi tarafından belirlenecek final konserinde seslendirilecek, jüri bu seslendirme sonunda ilk üç dereceye giren yapıtlarla özendirme ödülüne (mansiyon) layık görülen dört yapıtı belirleyecektir. Dereceye giren ve özendirme ödülüne layık görülen beş yapıta ait kimlik zarfları, rumuzlarına göre Yarışma Sekreteryası tarafından seçici kurul üyeleri önünde açılarak, sonuç tutanaklara geçirilir. f. Seçici kurul kararları kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez. 7) Yarışma Sekreteryası Yarışma ve Seçici Kurul toplantısıyla ilgili çalışmalar, BESOM Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. 8) Final Konseri a. Final Konseri'nde, seçici kurul tarafından belirlenen yapıtlar ya finalistlerin kendi olanaklarıyla ve kendilerinin belirledikleri ya da BESOM’un belirleyeceğişan solist(ler)i ve piyanist(ler) tarafından seslendirilecektir. b. Finale kalan bir eserin BESOM’un belirleyeceği şan solisti ve piyanist tarafından seslendirilmesi isteniyorsa, finale kalan yarışmacı bu isteğini, ilan edilen konser tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar yarışma sekreteryasına e-posta veya telefon yoluyla bildirmek durumundadır. c. Yukarıdaki maddede belirtilen sürenin ardından yapılan bildirimler dikkate alınmayacak ve buna ek olarak finale kalan yapıt, final konserinde yarışmacının kendi olanakları ile de seslendirilemezse değerlendirme sürecinin dışında bırakılıp ödüllendirilmeyecek, yarışmacıya eserinin sadece finale kaldığını belirtir bir belge BESOM tarafından düzenlenip iletilecektir. d. Final konserinin görüntü ve ses kaydı BESOM tarafından yapılacaktır. e. Final konserinin tarihi ve yeri daha sonra www.besomder.org internet sitesinde duyurulacaktır. 5 9. Ödüller: 1.lik Ödülü: ₺3000 2.lik Ödülü: ₺2000 3.lük Ödülü: ₺1000 Özendirme Ödülü (4 adet): ₺500 10. Sonucun Duyurulması: Yarışmanın sonucu BESOM tarafından Final Konseri'nde Seçici Kurul toplantısının tamamlanmasının ertesinde halka açıklanır. Ek: Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiir Kitapları İle İlgili Bilgiler Ceyhun Atuf Kansu’nun şu an satışta bulunan kitapları şunlardır: - Güneş Salkımı - Halk Albümü - Bir Kasabadan Resimler - Kardeş Sofrası Adları yukarıda verilmiş olan bu kitaplar Bilgi Yayınevi tarafından basılmış olup, Ceyhun Atuf Kansu’nun yaşamı süresince kitaplaşmamış şiirlerinden oluşmaktadır. Kitapların edinilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi Bilgi Yayınevi’nin aşağıda verilen iletişim bilgilerinden edinilebilir: Adres: Meşrutiyet Caddesi No:46/A Yenişehir-06420 / ANKARA Telefon: +90 312 431 81 22 Belgegeçer: +90 312 431 77 58 E-posta: info@bilgiyayinevi.com.tr Ceyhun Atuf Kansu’nun yaşamında yayımlanmış şiir kitaplarına ise ancak sahaflardan ulaşmak mümkündür. Bu kitapların hangi sahaflarda bulunduğu ile ilgili bilgiye http://www.nadirkitap.com sanal ağ sayfasından ulaşılabilir.

bottom of page