top of page

MUAMMER SUN ÇOCUK ŞARKILARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1-Genel Amaç:

Besteci, eğitimci, yayıncı ve müzik düşünürü, BESOM kurucusu Muammer Sun’un ( 1932- 2021) müzikal kalıtını yaşatmak, Türk eğitim müziğine katkıda bulunmak ve bestecileri çocuk şarkısı yazımına özendirmektir.  

2- Özel Amaç :

Günümüzde bestecilerin genellikle yeni çocuk şarkısı yazmaya yönelmedikleri görülmektedir.    Erken dönem müzikal uyarının, çocukların bilişsel, duyuşsal, devinimsel ve toplumsal gelişimlerine yaptığı olumlu etki bilimsel olarak saptanmıştır.  Bu etki de en rahat biçimde  “şarkı söyleme” üzerinden kendini göstermektedir. Bestecilerin bu alanı da dikkate almaları, hem dağarcığın gelişmesi ve güncellenmesi, hem de eğitim açısından  önem taşımaktadır. Muammer Sun’un ardından, onun anısına adanan bu yarışma, Sun’un; eğlence, öykü, müzikalite temelli ve Türk müziği merkezli yaklaşımını esas alan yeni çocuk şarkıları elde edilmesini amaçlamaktadır.

3- Katılma Koşulları

a) Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan veya ülkemizde yaşayan-çalışan besteciler katılabilir.

b) Yarışmaya katılacak bestecilerin 65 yaşından gün almamış olması gereklidir.

c) Yarışmaya gönderilen yapıtın başka bir yarışmaya katılmamış, seslendirilmemiş, yayımlanmamış ve telif haklarının satılmamış / kiralanmamış olması gerekir.

d) Bir besteci yarışmaya en fazla 2 (iki) eserle katılabilir.

4- Yapıtlarda Aranacak Özellikler

a) Yarışmaya katılacak yapıtlar çocuk korosu ve piyano eşliği için bestelenmiş olmalıdır. Diğer yapıtlar ile türkü veya oyun havası çokseslendirmeleri yarışmaya kabul edilmeyecektir.

b) Yarışmaya katılacak yapıtların süresi 2 (iki) dakikayı aşmamalıdır.

c) Besteciler yarışmaya, geleneksel Türk müziğinde kullanılan makam dizilerinden ve aksak ölçülerden yararlanılarak bestelenmiş özgün bestelerle katılabilecekleri gibi, serbest bir anlayışla bestelenmiş kompozisyonlarla da katılabilirler.

d) Eserler, 6-14 yaş aralığı ve bu yaşlardakilerin söyleyebileceği ses aralığı için bestelenmelidir.

e) Eserler bestelenirken, prozodi (söz-ses uyumu)  gözetilmelidir.

f) Şarkıların sözleri, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı  ve Türkçe olmalıdır.

g) Besteci, eserin sözlerini kendisi yazmadıysa, her türlü telif sorumluluğunu üzerine alacaktır. Eserinin yarışmada derece alması halinde, sözlerle ilgili telif hakları konusunda gerekli belgeleri BESOM'a vermekle yükümlü olacaktır. Aksi takdirde derecesi dikkati alınmaz.

h) Yukarıda belirtilen esaslara uygun olmayan tüm eserler değerlendirme dışı bırakılır.

ı) Dereceye giren ve özendirme ödülü kazanan yapıtların internet dahil, sesli, görüntülü ve kağıt baskı olmak üzere her türlü basım ve yayınlama hakları üç yıl süreyle BESOM'a ait olacaktır.

j) Besteciler, ödül kazanan yapıtların sonraki seslendirilmeleri  sırasında,  program kitapçığı ve notlarında yapıt adının yanısıra,  kazandığı bu ödülün belirtilmesini sağlamayı kabul ederler.

k) Yarışmanın katılımcıları bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

4. Yapıtların Teslimi

a) Katılımcı besteci , yapıtın bilgisayarla yazılmış sözleri de içeren notasını PDF dosyası olarak, mp4  formatta midi seslendirme dosyasıyla birlikte hazırlar.

b) Katılımcı, seçeceği 7 haneli harf ve rakamdan oluşan rumuzu, adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, TC. Kimlik Numarası, banka hesap IBAN numarası, telefon ve düzenli kullandığı e-posta adresi ve bir fotoğrafının yer alacağı kimlik beyanını ayrı bir word dosyası  olarak hazırlar.

c) Katılımcı, bestelerinin notasını PDF dokümanı olarak, midisini mp4 dosyası olarak, kimlik dosyasını ve  dijital kullanıma uygun çözünürlükte güncel bir fotoğrafını  word dokümanı olarak besomdernegi@gmail.com adresine, e-posta eki olarak gönderir.

Gönderilecek PDF nota dokümanında, ilk sayfanın sol üst tarafında katılımcının seçtiği yedi haneli rumuz yer almalıdır. Aynı biçimde midi mp4 dosyası ile kimlik dosyası da da bu rumuz ile tanımlanmalıdır.

d) Yarışmaya gönderilecek besteler,  29 Aralık 2023  günü saat 17.00’den önce  besomdernegi@gmail.com   adresine e-posta eki olarak ulaştırılmış olmalıdır. Katılımcılar 7 Ocak 2024 tarihine kadar kendilerine bir alındı mesajı ulaşmazsa ise, BESOM Yarışma Yürütücülüğü ile temasa geçerek katılım dosyalarının ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmelidir.

e) Yapıt teslimiyle ilgili şartnamede belirtilen koşullara uymayan besteler, yarışma dışı bırakılırlar.

f) Katılımcıların kimlikleri BESOM yönetimi ve Yarışma Yürütücülüğü tarafından gizli tutulacak, jüriye sadece rumuzlu mp4 ve pdf dosyaları gönderilecektir. Dereceye giremeyen katılımcıların kimlikleri açıklanmayacaktır.

5. Değerlendirme

 Yarışmaya gönderilen yapıtlar, BESOM  tarafından  jüri üyelerine gönderilir. Jüri üyeleri değerlendirmelerini bildirirler ve böylece final konserinde seslendirilecek yapıtlar belirlenmiş olur. Bestelerin rumuzlarına göre kimlik dosyalarından sahipleri belirlenerek, kendilerine bildirimde bulunulur, ayrıca kamuoyuna da açıklanır.

6. Seçici Kurul Çalışmaları:

a) Şartnameye biçimsel olarak uygunluk ölçütlerini yerine getiren yapıtlar, seçici kurul tarafından amaca uygunluk, özgünlük, biçim, müzikal söylem tutarlılığı ve benzeri ölçütler üzerinden ilk değerlendirmeye tabi tutulur.

b) Her üye, yapıtları 100 tam puan üzerinden verdiği puanlarla değerlendirip, BESOM Yarışma Yürütücülüğü'ne  bildirir. En fazla puan toplamış 7 yapıt finale kalmış  kabul edilir.

c) Finale kalan bu yapıtlar, BESOM tarafından 2024 yılı içinde düzenlenecek final konserinde  seçici kurul tarafından yeniden değerlendirmeye tabi tutularak, yarışmada ilk üç dereceye giren ve özendirme ödülü alan yapıtlar belirlenir.

d) Jüri, herhangi bir ödül derecesini seçmeyebilir ya da paylaştırabilir. Jüri kararında özgürdür.

7. Final

a) Final Konseri, BESOM Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı içinde, Ankara'da izleyiciye açık olarak düzenlenir ve kayıt altına alınır.

b) Final konserinde bestelerin seslendirilmesi, bestecilerle görüşülerek BESOM tarafından düzenlenir.

c) Jüri, final konserinde salonda hazır bulunarak seslendirilecek 7 parçayı dinler, kendi arasında puanlama yaparak ilk 3 derece ile 4 özendirme ödülünün sahiplerini belirleyerek BESOM yönetimine bildirir. Sonuçlar, salonda izleyici huzurunda açıklanır.

8. Seçici Kurul

Onursal Jüri Başkanı: Sinemis Sun

Üyeler:(Alfabetik sıra)

Atilla Çağdaş Değer ( Koro Şefi-  Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Elif Önal (Piyanist - Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

İlteriş Sun (Besteci)

İsmail Sezen (Besteci - Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

İvan Çelak (Besteci - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Levent Kuterdem (Besteci - Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Yiğit Aydın (Besteci - Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi)


Danışman Jüri Üyeleri:

Dr. Erdal Atabek ( Tıp uzmanı ve yazar)

Refik Saydam (MÜZED-Müzik Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı)

Yarışma Yürütücüleri:

Arda Erdem (BESOM Kurucu üyesi- Besteci – Müzikolog – Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Leyla Bekensir ( Besteci - Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)


 

9- Ödüller

Birincilik Ödülü ....... 20.000 TL.

İkincilik Ödülü ........ 15.000 TL.

Üçüncülük Ödülü ....10.000TL.

Mansiyon Ödülleri … 2. 000 TL (4 adet)


10- Yapıtların Yayınlanması

a) Finale kalan yapıtların seslendirme hakkı yarışmanın sonuçlanmasından itibaren 3 yıl süreyle BESOM’a ait olacaktır.

b) Yarışmaya katılan yapıtların notaları, BESOM tarafından bir albümde toplanarak basılabilir ve yayınlanabilir.

c) Yapıt sahipleri, bu nota yayınından dolayı BESOM’dan herhangi bir hak isteğinde bulunamazlar.

d) Nota albümünde yer alan yapıtların, CD, nota basım ve dijital yayın hakkı ile dağıtım hakları 3 yıl süre ile BESOM'a ait olacaktır.

e) Ödül kazanan yapıtın herhangi bir konserde seslendirilmesi konusunda besteci özgürdür. Ancak bu durumda, besteci tarafından hazırlanacak program notlarında, aldığı Muammer Sun Çocuk Şarkıları Yarışması ödülünün de belirtilmesi beklenir.

f) Yarışmaya katılan yapıt sahipleri bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.bottom of page